אנחנומתמקדיםבאחריות

מיאתם吗?

אנחנוצוות忍者Scrum,צוותהפיתוחבjavaשלאחדהמוצריםהמוביליםשלאפליידמטיריאלס。

המומחיותשלהצוותשלנוהיאבניית”המתכון”והפרמטריםשישמשולגילויבעיותבתהליךייצורהשבביםבצורההאופטימליתביותר。זהנשמעפשוטלמדי,אבלזהתחוםמאתגרומשמעותימאודלחברה。הצוותשלנומונהשמונהחברים:

 • דבורהגלרנטר,自动化开发人员
 • דבורהרחשה,FE开发者
 • אדריאןבורטמן,QA专家
 • ניגינהאידריסוב,QA专家
 • נינהורזון,高级开发者
 • אלירזבוסי,团队领导,Scrum Master
 • איתמרכהן,高级开发者
 • יוסיגמליאל,高级开发者

מההמדדהמובילשלכםכצוות?

כצוותמנצחאנומתמקדיםב问责:באחריות,ובלקיחתאחריות。מצדאחדמדוברבאחריותפנימיתביןכלחבריהצוות,ומצדשני,כמובן,באחריותכלפיהלקוחותשלנו。העמדההזאתמעודדתאותנולתרגלתקשורתפתוחהויעילה,וגםלהישארממוקדיםביצירהשלערךעסקי。

עםאיזהאתגריםמרכזייםהצוותשלכםמתמודדבימיםאלה吗?

מלבדהקורונהשהופכתאתהכללמורכביותר,האתגרהעיקרישלנוהואהגיווןהגדולשלהעבודהשלנו。אנחנועובדיםבכמהתחומיםבמקביל前端,后端,Matlab -במטרהליצוראתארכיטקטורתהדורהחדשהטובהביותר,וגםאתחווייתהמשתמשהטובהביותר。זההאתגרשלנו——אבלזהגםמהשהופךאתהעבודהשלנולמרגשת。

איךאתםתומכיםזהבזהכדילהשיגאתהיעדיםהמשותפיםשלכם吗?

ראשית,אנחנוחולקיםידע。אנחנומתקשריםבפתיחותותמידמוכניםלעזורזהלזה。כלאחדמחבריהצוותיודעשכאשרהדבריםנעשיםקשיםאומסובכים,ישמישהו/יבמרחקשולחןאחד(אוזוםאחד)שאפשרלגשתאליו/הלסיעורמוחותאולסשייןשלחשיבהמשותפת。

עלמהמתבססתההצלחהשלכםכצוות?

 • אנחנועובדיםבשיטהשל敏捷שמחייבתאותנולהישארמפוקסיםעלסבביעבודהמהיריםלקראתשחרורשלתוכנהאופרטיבית。
 • אנחנומשקיעיםהרבהבניהולסיכונים,בעיקרלקראתאינטגרציותעםצוותיםאחרים。
 • אנחנומקפידיםעלשיתוףפעולההדוקביןהפיתוחלQA,בפיתוח完整的堆栈,ובהבנהמעמיקהשלתהליכיQA。

איךאתםחוגגיםאתההצלחהשלכם?

חגיגההיאתמידאוכלוממתקים。עלייתסוכר!

מההטיפשלכםלקבוצותScrumאחרות?

תקשורת,תקשורת,תקשורת-שוםדברלאמובןמאליו!

מההמתודולוגיהשלהצוותשלכםלגביארוחתצהריים?

אנחנושולחיםתמונותשלאוכללכלהקבוצה。

קבלועדכוניםישירותלמייל!

הירשמועכשיו

רוציםלהצטרףלדיון吗?

הוסףתגובה:*

ניתןליצוראיתנוקשרגםבאמצעותמילויטופסזהונחזוראליכםבהקדם。