הכללהראשון:בליאגו

צוותהscrumשלעיבודהתמונהבמוצרה条款אחראיעלתהליכיהתוכנההמאפשריםמדידותננומטריותעלגביצילומיםשלשבבים。מהםהאתגריםהגדוליםהעומדיםבפניחבריהצוות,עלמהמתבססתההצלחהשלהם,ואיךהםתומכיםזהבזהכדילהשיגאתהיעדיםהמשותפים吗?כלהתשובות(וגםמהאוכליםלארוחתצהרייםביוםרביעי)——בפנים。

מיאתם吗?

אנחנוצוותהscrumשל图像处理软件ב条款,ותחוםהאחריותשלנוהואעיבודתמונותלמטרולוגיה。העבודהשלנומאפשרתלבצעמדידותננומטריותעלגביתמונותשלשבביםהמצולמותבאמצעותמיקרוסקופ。אנחנומפתחיםבפייתוןובג'אווה。אםישמשהושאתםרוציםלמדוד,פשוטתגידולנו。

  • אלוןולדמן,QA专家
  • נעהמרום,高级开发者
  • שקדגולן,高级开发者
  • אורןקרקוב,QA专家
  • מאירונגרובר,Scrum Master
  • מורןסמוטקו,高级开发者
  • רןלהט,高级开发者
  • מוחמדזועבי,高级开发者

מתמלמובמוביללשלכםכצוות?

עזרההדדיתהיאהמפתחשלנולניצחון。כולםעוזריםאחדלשני——ובשעתהצורךגםמדרבניםודוחפיםזהאתזה——כדישכולנונצליחלהגיעביחדלמטרותשלנו。

מהםהאתגריםהמרכזייםהעומדיםבפניהצוותשלכםבימיםאלה吗?

האתגרהגדולביותרכרגעהואהעובדהשהקורונהמאלצתאותנולעבודמהבית。מימושהיעדיםהשאפתנייםשלנוכשכלאחדמאיתנונמצאבסביבההביתיתשלו,עםהרבההפרעותובעיותטכניות,זולאמשימהפשוטה。אבלאנחנומצליחים!

איךאתםתומכיםזהבזהכדילהשיגאתהיעדיםהמשותפיםשלכם吗?

הכללהראשוןשלנוהוא:בליאגו。כלאחדמחבריהצוותיודעשהואיכוללקבלסיועמכלחברצוותשישלואתהידעהנדרש,וכולםנכוניםלעזורזהלזהבכלרגענתון。הסודהשנישלנוהואתקשורתטובה。אנחנוחולקיםבאופןגלויאתהקשייםואתהפתרונותשלנוכדילייצרמסדידעמשותףכצוות。רעיונותוהצעותטוביםעוזריםלכולנובעבודההיומיומיתשלנו。

עלמהמתבססתההצלחהשלכםכצוות?

בצוותשלנוכלאחדיכוללבחורלבצעכלמשימהבכלאזור,בmc Javaאובip Python,זהלאמשנה。כולנומשתתפיםבכל设计审查,ומכיריםאתכלתחומיהפיתוח。היכולתלחלקאתהמשימותביןחבריהצוותולעזורזהלזההיאבלתימוגבלת。
אנחנומיישמיםיכולותטסטינגחדשותשבאמצעותןחבריצוותהqaשלנוכותביםבדיקותפייתוןאוטומטיותבתוךהקוד,וכךבוחניםאתהפיתוחשלנובשלבמוקדםמאודעודלפנישהקודיכוללרוץבאופןמלא。המתודולוגיההזאתמספקתלנומשובמהירמאודומועיל。
אנחנומשקיעיםהרבהבתכנוןקדימה,ומביאיםבחשבוןאתכלהפעילויותהנדרשותלהוציאאתהמשימהלפועל,ואתכליחסיהתלותהאפשרייםביניהן。

איךאתםחוגגיםאתההצלחהשלכם?

ובכן,אנומתכנניםחופשהמשפחתיתמשותפתבאייםהקריביים。(אםההנהלהתאשר。אםלא-אורןיארחערבברביקיוצוותי)。

משיפפפשלכםשלכםלקבוצותלקבוצותלקבוצותלקבוצותרות?

אלתתמקדובביקורת——דווקאמשובטובהואכלישיכוללעזורבאמת。

מההמתודולוגיהשלהצוותשלכםלגביארוחתצהריים?

לפחותפעםבשבועכולנואוכליםיחד,בארוחהשזכתהלכינויהמיתולוגי”הסלמוןשליוםרביעי”:)

קבלועדכוניםישירותלמייל!

הירשמועכשיו

רוציםלהצטרףלדיון吗?

הוסףתגובה:*

ניתןליצוראיתנוקשרגםבאמצעותמילויטופסזהונחזוראליכםבהקדם。