ישהמוןהתרגשותבהשגתיעדיםובלמידתתחומיםחדשים

שם:מוחמדזועבי
תפקיד:מפתחתוכנה
ותקבאפלייד:שששנים

תמונהשלמוחמדזועבי

1.כמהזמןאתהנמצאבאפלייד,ומהאתהעושהביומיום?

בינואראניסוגרשנהשישיתבאפליידמטיריאלס。לאחרונהעברתילתפקידחדששמתמקדבחדשנותבתוךאפלייד。במסגרתהזאתאנימתמקדבלמידהשלטכנולוגיותחדשותשנמצאותבשימושבתעשייה,במטרהלפתחעלבסיסןיכולותופיצ”ריםחדשיםשישולבובמוצריםשלנו。בנוסף,אניבוחןטכנולוגיותשעשויותלהשתלבעםכליםשמשמשיםצוותיםבתוךהחברה(למשלצוותיאלגוריתמיקהאואפליקציה)עלמנתלשפרולייעלאתחווייתהעבודההיומיומיתשלהם。

2.שפתאם/שפהשנייה,ולמה?

היוםפייתוןהיאהשפההראשונהשלי,וג”אווהשנייה(למרותשעדלפישלוששניםזההיההפוך)。הפייתוןעברהלמקוםהראשוןבגללהפשטותשלה,אבלבעיקרבזכותקהילתהמפתחיםבפייתון。בפייתוןישמגווןרחבשלספריותקודפתוחשעונותעלהרבהצרכים,וזהיתרוןשמאפשרלהתמקדבמוצר。

ג’אווהלמדתיעודלפניהתפקידהראשוןשליבתעשייה。כשהתחלתילחפשעבודהנתקלתיבהמוןמשרותשדורשותידעבג”אווה,אזאמרתילעצמישאםאלמדאתהשפהכנראהשיהיהליסיכויגדוליותרלמצואעבודה。זההיההימורמוצלח

3.מההיתההדרךשלךלפיתוח?

אתהצעדהראשוןעשיתיבקייטנתתכנותבחופשתהקיץשביןכיתהה“ל——ו”。בקייטנהלמדנובנייתאתריםב-HTMLוב-Java-Script。משםלאהיתהדרךחזרה。

4.מההכיכיףבתפקידשלך?

הגיווןבמשימות,העבודהעםצוותיםאחריםשתמידלומדיםמהםדבריםחדשים,והחופששניתןליבבחירהשלמהללמודומהלפתח。

5.מהמרגשאותךבעבודה?

ישהרבההתרגשותבהשגתיעדיםומטרותובלמידהשלתחומיםחדשים。אבלהתקנתהמוצראצללקוחבפעםהראשונהאחרישהשקעתיבואלפישעותעבודהבמשךשלוששניםהיאללאספקרגעמיוחדוסוגשלשיא。

6.במהאתהגאהבעצמךבמיוחדמבחינהמקצועית?

אניגאהבמעבריםשעשיתיביןהצוותיםבאפלייד。התחלתיבצוותשאחראייותרעלפיצ”ריםשהלקוחותמשתמשיםבהםבאופןישיר,ובמסגרתהזאתהיינוצריכיםלחשובכמולקוחשמשתמשבמוצר。לאחרמכןעברתילצוותשלעיבודתמונה,שםעבדנויותרעלדבריםשרצים”מאחוריהקלעים”。המעברהזההקנהליידעשחוצהכמעטאתכלהמערכת。

7.אםלאהייתיבפיתוחהייתי…

כלכלןהשקעות。אניאוהבלנתחמערכותולהתעסקעםדבריםבלתיצפויים。

8.הדברהאחרוןשלמדתבעבודה:

שיטתניתוחטקסטיםמבוססתלמידתמכונה。השלבהבאיהיהלהשתמשבשיטההזוכדילנתחלוגיםשלהמערכתולזהותהתנהגויות。

9.מהםהדבריםשאתההכינהנהמהםמחוץלעבודה?

לשחקכדורגלאולראותכדורגלעםהחברים。וכמובן——לנסועללונדוןלמשחקאושנייםבכלהזדמנות。

10.איפהאתהרואהאתעצמךבעודחמששנים?

חמששניםזההמון。מעדיףלתכנןשנהקדימהולשמורעלגמישות。

קבלועדכוניםישירותלמייל!

הירשמועכשיו

רוציםלהצטרףלדיון吗?

הוסףתגובה:*

ניתןליצוראיתנוקשרגםבאמצעותמילויטופסזהונחזוראליכםבהקדם。