נשיםלמעןנשיםבהייטק:עלפורוםהנשיםשלאפלייד

למרותשנשיםמהוותכ-50%מהאוכלוסיה,רקשלישמהמועסקיםבהייטקהןנשים——ורקכחמישיתמהןבתפקידיםטכנולוגיים。ביןאםהנתוניםהללונובעיםממיעוטהנערותהבוחרותללמודבמגמותהריאליותבתיכוןובאקדמיה,אומקיומהשלהטיהמגדריתבתהליכיהמיוןלחברותההייטק,ישלהםהשפעהמכרעתעלהגיווןהמגדריבעולמותההייטק,עלרווחתןשלנשיםהעובדותבתחומיםאלה,ועלהסיכוילשנותאתהמגמה。


כחלקמהמיעוטהזהשלנשיםבמקצועותטכנולוגייםבהייטקהחלטנולפניארבעשניםלהקיםבאפליידמטיריאלספורוםנשיםשמטרתולצמצםאתהפעריםהתעסוקתייםבתחום。WPDN IL(女性职业发展网络-以色列)הואיוזמהשלעובדותבחברה,שהתנדבולהשקיעאתזמנןהאישיבקידוםשלגיוון(多样性)בארגון,עםדגשעלהאתגריםהמיוחדיםהעומדיםבפנינשיםבחברותטכנולוגיהגדולות。היהנהדרלגלותשההנהלהשלאפליידלארקתמכהברעיון,אלאגםמיהרהלגבותאותובתקציבתאגידיוניהולי。


החזוןשלפורוםהנשיםהואבראשובראשונהלהגדילאתייצוגהנשיםבאפליידואתהשפעתןבכלהרמותוהתחומים,לאורכוולרוחבושלהארגון。הפורוםחותרלקדםאתהמגווןהמגדריבחברהכאמצעילשיפורהתפוקהוהבריאותהארגונית,וליצוררשתתומכתלמינוףההתפתחותהטכניתוהאישיתשלהנשיםבאפלייד。במהלךהשניםאופיהפעילותשלהפורוםהשתנהוהשתכלל,וכיוםהואמתמקדבכמהתחומיםעיקריים:


פיתוחקריירה。פורוםהנשיםמרכזתוכניתמנטורינגלנשיםבארגון,שבמסגרתהלכלעובדתשמעוניינתבכךמצוותיםמנטוריתאומנטורשחולקיםאתאותהדיסציפלינהאומסלולקידוםבארגון。התוכניתנמשכתחצישנה,וכוללתמפגשיחניכהאישייםביןעובדתהחברהלביןעובד/ת(מנטו/רית)בעל/תניסיון。עלידייצירתקשרמשמעותיא——פורמליביןהחניכהלמנטו/ריתמתפתחותאצלשניהצדדיםיכולותהעצמהוהנעהשלשינוייםחיובייםבתחוםהמקצועיוהאישי。בסבבהראשוןשלהתכניתהשתתפו14זוגותשנפגשואחדעםהשני。הבמשךחצישנה。ביןכלמודרכתלמנטורי/יתשלהנוצרקשרעמוקשהמשיךלהתפתחגםמעברלמסגרתהרשמיתשלהתכנית。רבותמהמודרכותדיווחועלשינויתפיסתיועלצעדיםלעברהתפתחותאישיתשנבעוישירותמהתהליך。


עודבמסגרתפיתוחקריירהונטוורקינג。הפורוםמקייםבאופןשוטף——לפחותאחתלחודש——הרצאותעםמרצותמובילות,סדנאותוסמינריםהמאפשריםלנשיםבארגוןליצורקשריםמקצועייםובינאישיים。זהודברמבורךבמיוחדבארגוןגדולכמואפלייד,שמאפשרלנשיםלגלותבנותבריתונשותמקצועבעלותתחומיענייןדומיםגםכשהןעובדותבצוותיםואפילובמחלקותשונותלחלוטין。


מעורבותבקהילה。WPDNאינותומךרקבנשיםהעובדותבאפלייד,אלאחותרלחזקולהעציםגםנשיםמחוץלחברה。במסגרתזומשתתףWPDNבפרויקטשל”סודקותאתתקרתהזכוכית”,יוזמהייחודיתשל”אליאנס——כלישראלחברים”,השואפתלחשוףנשיםצעירות,במיוחדמאזוריםמוחלשים,לתחומיה茎(מדע,טכנולוגיה,הנדסהומתמטיקה)באמצעותמפגשעםמודליםלחיקוי:נשיםהעוסקותבמדעוטכנולוגיהבחברותהיי——טק。בנוסף,הפורוםמקייםימיהתנדבותלמעןחיזוקנשיםמשכבותמוחלשות,למשלשיפוץשלמקלטלנשיםמוכותושלפנימיהלנערותבסיכון。


הורות。הפורוםפועללחיזוקהשוויוןגםבתחוםזה。נעשהמאמץמתמידלחזקאתהתמיכהולחברנשיםשיצאולחופשתלידהלמקוםהעבודהעלידיקיוםפעילויותכמוסדנאותהורות,תזונהלתינוקות,וימיצילום;הוספתמקומותחניהלנשיםבהריוןבכלבניין,הוספתימיחופשהלגבריםשזהעתהנולדלהםתינוק,ועוד。


שתיניו——ערהועידית——לוקחותחלקבהנהגהשלWPDNמאזהקמתובאוקטובר2017。כמהנדסות,המעורבותהזופותחתבפנינוצוהרלעולמותחדשיםשלמנהיגות,שיקוליםארגונייםרחבים,ושיתוףפעולהעםההנהלהועםקבוצותמשאביהאנושבחברה。במהלךהשניםהאלהרכשנומיומנויותחדשותבתחוםהמנהיגות,שאףעוזרותלנובהתפתחותהאישיתשלנו:הבנואתהחשיבותהעצומההטמונהבהבנהשלהמקוםשממנואנשים——ובמקרהשלנו,בעיקרנשים——באות,שלהאינטרסיםונקודותהמבטשלהן,ושלהדבריםשצריכיםלקרותעלמנתשהןיצליחולהשתלבבאופןאופטימליביןאנשיםוקבוצותרבותושונותבתוךאפלייד。


כמובןשעיקרשביעותהרצוןמהמעורבותשלנובפורוםנובעתמהתחושהשאנומצליחותלקדםשינויאמיתיבארגון,ובחייהןשלהנשיםוהנערותשבאותבמגעעםהפעילותשלנו。בעבודהשלנויחדעםשארצוותהליבהשלWPDNפגשנונשיםנפלאותוחכמות,ונוצרובינינוחברויותושותפויותאמיתיותשאנחנולוקחותלחייםהאישיים。בנינוקהילהממשית,עםתחושתשייכותומעורבותפעילה。הרשתהנשיתהחזקהשלאפליידהיאכיוםמקורבלתיאכזבלסיעורמוחיןולתמיכה,הןבתחוםהקריירהוהןבתחוםהאישי。כלאישהשעובדתבאפליידיודעתכיוםשבמרחקטלפוןאחדנמצאותברחביהארגוןנשותמקצועבעמדותובתחומיםשוניםהנכונותלחלוקאתנקודתהמבטשלהןבכלעניין。הרשתהזוומערכותהיחסיםשנוצרובמסגרתההןאחדהיתרונותהעצומיםשלהעבודההשוטפתשלWPDN。

קבלועדכוניםישירותלמייל!

הירשמועכשיו

רוציםלהצטרףלדיון吗?

הוסףתגובה:*

ניתןליצוראיתנוקשרגםבאמצעותמילויטופסזהונחזוראליכםבהקדם。