סינרגיהאופטימליתשלחומרהותוכנה

אפליידמטיריאלסהעולמיתהיאהחברההמובילהבעולםבתחוםמערכותלייצורשבביםומסכיםמתקדמים。זרועהמחקרוהפיתוחשלהחברהבארץ——אפליידמטיריאלסישראל——מפתחתומייצרתמערכותשהןחלקמהתשתיתהקריטיתשלתעשייתהשבבים。באופןהיסטורי,אפליידישראלנתפסהכחברתחומרה。אבלתפיסהזושגויהמןהיסוד:בשנת2020חומרהותוכנהאינןניתנותעודלהפרדה——הןשניצדדיושלאותומטבע。רקחברותשהבינואתהמשמעותהקריטיתשלהסינרגיההזאתהצליחולהסתגללמציאותהחדשהשלהשוקולהצליחבו。אפליידישראלהיאאחתמהן。

אפליידישראלהתמקדהבמצוינותשלחומרהמאזהקמתה。אבלעםהשנים,תחוםייצורהשבבים,ומערכותהבדיקהובקרתהאיכותשהןחלקממנו,נעשהמורכבותובענייותרויותר。ככלשהטכנולוגיהשליצורהשבביםהולכתומתקדמת,עולותגםהדרישותממערכותהבדיקה。הטרנזיסטוריםנעשיםקטניםיותר,היצורמהיריותר,ומספרהמדידותשנדרשותממהנדסיהיצורבמפעלהשבביםבכלרגענתוןגדלמשמעותית。כאנלוגיה,ניתןלומרשכיוםהאתגרהטכנולוגישלהמכונותהמפותחותבישראלשקולליכולתלזהותמהחללשיירהשלנמליםעלכדורהארץ,ולספוראתמספרהרגלייםשלכלאחתמהן——וכלזהבזמןאמת。

בקרהברזולוציהסאב——ננומטרית,שחייבתלהתנהלבהיקפיםגדוליםובמהירותהמקסימלית,מחייבתשילובשלהחומרה,התוכנהוהאלגוריתמיקההמתקדמותביותר。במהלךהעשורהאחרוןאפליידהתמקדהבפיתוחזרועתוכנהואלגוריתמיקהכמיומנותליבה,ובבנייהשלתהליךמוצ——פריתוחמולטידיסיפלינרי。במקביללשמירהעלמצוינותבתחוםהחומרה,הדברמאפשרלאפליידלבצעאתהקפיצההטכנולוגיתהבאה。

כיום,אפליידישראלמספקתללקוחותיהפתרונותרב——תחומייםהמשלביםחומרה,תוכנה,אלגוריתמיקהומחשוב。תהליךהפיתוחבאפליידמשלבאתכלהתחומיםהללוהחלמהתכנוןהמקדמישלהמוצר,דרךהאינטגרציההאופטימליתשלהםבפתרון,ועדלהטמעהאצלהלקוחות。

באפליידישראלאנושואפיםלתכנן,לעצבולפתחאתכלהמוצריםוהשירותיםשלנומתוךהסתכלותרב——מערכתית。הטמעתהתפיסההרב——מערכתיתמוקדםככלהאפשרבתהליךהפיתוחמאפשרתלנולייצרמוצריםבצורהאופטימליתולמקסםאתהערךשאנומספקים。התפיסההזאתמעבירהאתהמיקודמהפיזיקהשלהמוצרלאתגריםהעומדיםבפניהלקוחותולאופןשבוהמכונותשלנויכולותלייצרעבורםערך。אתהמסגרתהזאתאנחנומתרגמיםלמעטפתהטכנולוגיתהעומדתלרשותנוולמגווןיכולותהליבההמכסותאתהארכיטקטורההמלאהשלהפתרון。

זהועידןמצויןעבורתעשייתהמוליכיםלמחצה,הנמצאתבצמיחהמואצתעםאימוצןשלטכנולוגיותחדישותכגוןAI,מחשובעתירביצועיםוg5。טכנולוגיותאלהדוחפותאתהביקושלשבבים,למעבדים,ולרכיביזיכרוןחזקיםומהיריםיותר。ייצורםשלרכיביםאלומתאפשר,ביןהיתר,בזכותמכפילהכוחשמספקהשילובהמנצחשלתוכנהמתקדמתעםחומרהמצוינת。

עבורהעובדיםשלאפליידישראל,המציאותהזויוצרתיותרויותרהזדמנויותמקצועיותמעניינותומאתגרות。אפליידשואפתללאהרףלהצטיינותבכלהתחומיםשבהםהיאנוגעת。הגישההרב——תחומיתגורמתלכךשמגווןדיסציפלינותשבדרךכלללאנמצאותתחתאותהקורתגגמתפתחותביחדבאופןהוליסטי:רובוטיקה,למידהעמוקה,אופטיקה,פיזיקה,מדעינתונים,מערכותמבוזרות,ביגדאטה,פיתוחפרונטאנדובקאנד,אלקטרוניקה,בקרה,מכניקה,מחשובCPU-GPUועוד。

אנחנונמצאיםבמסעמרגשכחלקמתעשייהוכארגוןצומחשמשלבהיסטוריהטכנולוגיתמרשימהוהצלחותמוכחותעםחדשנותטכנולוגיתרבתחומיתומימוןהמאפשרלהוציאאתהחדשנותהזולפועל。אנחנומגדיליםאתמוטתהכנפייםשלנו,והופכיםאתאפליידמטיריאלסישראללחברההנמצאתבחזיתהטכנולוגיהוהפיתוחהרב——תחומי。

קבלועדכוניםישירותלמייל!

הירשמועכשיו

רוציםלהצטרףלדיון吗?

הוסף תגובה:*

ניתןליצוראיתנוקשרגםבאמצעותמילויטופסזהונחזוראליכםבהקדם。