“עושרכמעטאינסופישללמידהוהתנסות”

לנהקראקהיאכיוםמנהלתהתוכנהשלאחתממכונותהבקרהשלאפליידמטיריאלס。עצרנואותהלרגעבמסדרון(טוב,בגללהקורונהכבראיןמסדרונות,אבלעצרנואותהלרגעבזום)כדילשאולמהזהבדיוקאומר,איךמגיעיםלשם,מהםהאתגריםוההצלחות,ואיךבדיוקגורמיםלמכונהלזהותפגמיםשהגודלשלהםשווהערךלנמלהשנצפיתמהחללהחיצון。

שלוםלנה。אזאיךבכללהגעתלאפליידמטיריאלס?

למדתימדעיהמחשב,ומקוםהעבודההראשוןשליהיהבחברתנייס。הצטרפתילחברהבמסגרתמשרתסטודנטיתכ-qa。משםעברתילפיתוח,ובהמשךניהלתיצוותיםשונים。אחריכמעטעשורשלעבודהבאותהחברהעלאותומוצרהרגשתישאניצריכהשינוי,כזהשיפתחליצוהרלעולםיותררחבויספקליגםהזדמנותלתפקידיותרמטריציוני。

כשהגעתילאפליידהשתלבתיישירותכמנהלתפרויקטבאחדהמוצרים,למרותשלאהיהליניסיוןקודםבפרודקט。כמישבאהמתוכנהומפיתוח,זההיהממשכמוללמודשפהחדשה。במוצרמדבריםב'מוצרית',ולאב'תוכנתית'。כמנהלתפרויקטעסקתיגםבהיבטיםהטכנייםוגםבניהולפרויקטליעםהסתכלותרחבה,כוללאלגוריתמיקהוסיסטם。זהבדיוקמהשקסםלי:להיכנסלמוצרדרךהטכנולוגיה,להרגישאתהלקוחותולהיותיותרקרובהאליהם,וכמובן:לעבודבאופןצמודעםהפיתוחולהובילאתהפיתוחשלהמוצרהלכהלמעשה。

אבלידעתישבשלבמסויםארצהלחזורלמקורות:לחזורלעולםשלפיתוחתוכנה。התפקידהבאשליבאפליידהיהמנהלתקבוצתתוכנה。במסגרתהזאתקיבלתיאחריותעלהפיתוחמקצהלקצה,שכללהגםחשיבהמחודשתעלהארכיטקטורהועלמתודולוגיותהעבודה。זהמסעמשמעותימאוד,מאתגרומסקרן,שמאפשרלהובילולייצרשינויבתחוםשמצדאחדהואהליבהשלהעשייהשלי,אבלמצדשניהואגםמגווןמאודונוגעבמוצריםשוניםובתשתיות。המגווןהזה,שלתפקידיםותחומיתוכן,תרםליהמוןומשפיעעלהאופןשבואנירואהדבריםומקבלתהחלטות。

מהמאפייןאתדינמיקתהעבודהבחברה?

אחדהמאפייניםהמשמעותייםשלאפליידמטיריאלסהואהעובדהשזוחברהטכנולוגיתמולטידיסיפלינרית。זאת”חיה”שקשהמאודלמצואבהייטק:איןהרבהחברותכאלה。הגיווןהזהמאפשרלהיחשףלמגווןשלטכנולוגיות,לאלגוריתמיקה,לפיזיקה,לאופטיקה,לחומרה,למחשובה,כולברמההכימתקדמת。באפליידישהכולמהכול,וזהמשפיעגםכמובןעלסוגהאנשיםשעובדיםכאן:מהנדסים,מפתחיםומדעניםרחביאופקים,מוכשריםומקצועיים,שחולקיםמטרהמשותפת。ההוןהאנושי——זהמהשעושהלךבסופושלדבראתהיום。

עודמאפייןייחודישלאפליידקשורליכולתלייצרמשמעות。המערכותשלאפליידמורכבותמאוד,והערךשהןמבטיחותללקוחותהואעצום。אבללמרותשמדוברבחברהגדולהמאודישבהשפעשלקבוצותפיתוחשמאפשרותלכלאחדלתרוםאתהתרומההמשמעותיתשלושמשפיעהבפועלעלההצלחההעסקיתבשטח。זהדברשמעטמאודחברותיכולותלהציעלאנשים。בתוךהארגוןהענקיהזהישהרבהמקוםלפעילותסטארטאפיסטיתממש。צוותיםייחודייםמתאגדיםסביבפרויקטיםנקודתייםשלחדשנותבתחוםספציפי,כמולמשלארכיטקטורהאוסיסטם。הצוותמתפקדכמוסטארטאפ,ובסוףמשתלבבתוךהמוצרהגדול。החוויההיאשלצוותקטןוממוקד,אבלעםכלהגיבוישחברהגדולהיכולהלהעניק。זהמאפשרלנוליהנותמכלהעולמות,
עםכלההזדמנויות。

מהםהאתגריםהגדוליםבאפלייד?

באופןכללי,האתגרהמרכזיהואההבנהשלהמוצר。המוצריםשלאפליידמורכביםמאוד,אבלכדילהצעידאותםקדימהמכלבחינה——אופטיקה,אלגוריתמיקה,תוכנה——דרושההבנההוליסטיתשלהם,דרושחיבוראמיתילמוצר。

מהלדעתךתורםלהצלחהמקצועיתבחברה?

אחדהגורמיםהמכריעיםלהצלחההואהצוות:צוותשמחוברלמטרהועובדטובביחד。לכןאנחנומשקיעיםמשאביםרביםביצירתקבוצותשיודעותלעבודמתוךשותפותעמוקה,קבוצותעםנשמה。זהמהשמניעאתהקבוצהמולכלאתגרומולכלמכשול,וכשישכזאתקבוצהאנייודעתשהיאתצליח。עודאלמנטחיונילהצלחההואהבנהשלהצרכים。ישהרבהאנשיםמוכשריםומקצועיים,אבלהמבדלהמשמעותישמאפשרלהביאערךאמיתינובעמההבנהשלמהשצריך:היכולתלזהותאתהצורךהאמיתי,וללכתעליובכלהכוח。ברמההאישיתאנימגדירהכהצלחהאתהיכולתלקחתסיכוניםולאלהישארבמוכרובידוע。כדילצמוחצריךלדעתלקחתסיכונים,לצאתמאזורהנוחות,מתוךהבנהשבסופושלדבראפשרלהיכשל。כשמקוםהעבודהנותןגיבוילצעדיםכאלה,זההרבהיותרקל。

אבלהדינמיקההזאתבטחהשתנתהמאודבעקבותהקורונה。

המעברלעבודהמרחוקאולעבודהמשולבת(חלקמהביתוחלקמהמשרד)לאהיהרקשינויטכני,אלאשינוימהותי。“הנורמליהחדש”מחייבאתכלהגורמיםלסמוךבאופןעמוקזהעלזה。מהשלמדנוהואשמידתהאמוןמשפיעהישירותעלמידתהאחריותועלנטילתאחריות,וזאתתובנהשממשמצעידהאתהחברהקדימה。החברהמאפשרתגמישותרבהומייצרתסביבותמתאימותלעבודה,אבלישגםכמובןאלמנטשליצירתיות:כלאחדצריךלחשובמחוץלקופסאולחדשאתהאופןשבומנהלים,משתפיםפעולה,שומריםעלקשר。והיצירתיותהזומפעפעתגםלעבודההמקצועיתומורגשתבפיתוחשלהמוצרים:ישתחושהשליותריצירתיות,יותרגמישותמחשבתית。ישגםהשקעהמאסיביתבשמירהעלקשרחברתיבמסגרתהאפשר:פיקניקיםבחוץלמש,להאפיהאוורסמרחוק,סשניםשלהעברתידע,שיחותמטבחוןבלימטבחוןושיחותמסדרוןבלימסדרון,עבודהבצוותיםשלזוגותאושלשותכדישאנשיםלאירגישומנותקים——כלאלהמאפשריםלשמורעלקשרמשמעותיבתוךמתווהשלריחוקחברתי。באופןבלתיצפוי,בשבילחלקגדולמהאנשיםהתקופההזויצרהאיזוןנכוןיותרביןהעבודהלבית,וזהמאפשרלהתקדםולהתפתחומייצרדווקאהזדמנויותללמידה。אנשיםמרגישיםשהםמעשיריםאתעצמםהרבהיותרבתקופההנוכחית。

האםהייתממליצהלעבודבאפליידולמה?

אחריהראיוןהזהאנימניחהשקשהלחשודביאחרת。אניחושבתשאפליידמטיריאלסישראלמציעהמסלולמקצועיייחודיבגללכמהסיבותעיקריות:

  • הרחבתאופקים。היכולתלהתפתחלכיווניםשונים,להכירתחומיםמשיקים,ולאבהכרחלהישארמקובעבאותהנישה。
  • גודלהאתגר。אנימאמינהשמהשהכיתורםומשפיעעלהחייםהאישייםועלתחושתהסיפוקהואגודלהאתגר。כגודלהאתגר-כךגםהלמידהוההתפתחות。צריךלדעתלבחורמקוםעבודהשמציעמגווןשלאתגרים。
  • הטכנולוגיה。מישרוצהלהישארמעודכןבחזיתהטכנולוגיהלכלרוחבהסקאלה,זההמקוםבשבילו。
  • המומחיות。אפליידמטיריאלסהיאכוורתשלאנשימקצועמומחיםבתחומם。כשאתהמוקףבמומחים,נוצרעושראינסופישלאפשרויותשללמידהוהתנסות。

מהאתהכיאוהבתבעבודהשלך?

אתהאנשים。זהלאמקרהשאנימנהלת。הסיבהשבגללהבחרתיבניהולולאבתפקידיותרטכניהיאשבסופושלדבראניאוהבתלעבודעםאנשים。אניאוהבתאתהשותפות,אתהדיאלוג,אתהידיעהשאפשרלעזור,לגרוםלמישהולגדול,להתפתחולראותאתהדבריםבצורהאחרת。ישבמסגרתהזאתהרבהעזרההדדיתותחושהשלצמיחהמשותפת。זהדברנהדר。

קבלועדכוניםישירותלמייל!

הירשמועכשיו

רוציםלהצטרףלדיון吗?

הוסףתגובה:*

ניתןליצוראיתנוקשרגםבאמצעותמילויטופסזהונחזוראליכםבהקדם。