מערכתהבלוג

צוותמערכתהבלוגשלאפליידישראלכותבועורךראיונותופוסטיםבעליענייןכללילקהלהקוראיםבנושאיםשלטכנולוגיהוחדשנות,אנשים,קריירהותרבותעבודה。

הכללהראשון:בליאגו

צוותהscrumשלעיבודהתמונהבמוצרה条款אחראיעלתהליכיהתוכנההמאפשריםמדידותננומטריותעלגביצילומיםשלשבבים。מהםהאתגריםהגדוליםהעומדיםבפניחבריהצוות,עלמהמתבססתההצלחהשלהם,ואיךהםתומכיםזהבזהכדילהשיגאתהיעדיםהמשותפים吗?כלהתשובות(וגםמהאוכליםלארוחתצהרייםביוםרביעי)——בפנים。

פותריםאתהאתגריםהטכנולוגייםשלהמחר

אףאחדלאבאמתיודעמהצופןהעתיד,אבלבאפליידמטיריאלסמאמיניםששווהלברר。מאזהקמתהאפליידמקצהנתחמשמעותיממשאביהלטובתמחקרותחזיותשלאתגריהמחר。השקעהזולארקמוכיחהאתעצמהשובושובבהיבטהתחרותיוהעסקי,היאגםחלקמתפיסתהעולםשלהחברה。