יערהגילאון

יערהגילאון,עובדתבאפליידמטריאלסמשנת2012。היוםהיאמנהלתלקוחותבחטיבההעסקית(业务管理操作)。במהלךהשניםעבדהכמדריכהטכנולוגיתבשניקווימוצרמוביליםבחברה。יערהבעלתתוארראשוןבפיסיקה